> ข่าวและกิจกรรม (CSR) > กิจกรรมในองค์กร
กิจกรรมในองค์กร
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนโครงการกระดาษหน้าที่ 3 ของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ด้วยการบริจาคหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปีที่ไม่ได้ใช้แล้ว  เพื่อนำไปผลิตเป็นกระดาษอักษรเบลล์ใช้ในโรงเรียนสอนคนตาบอด