Skip to main content

Career

Please contact : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(+66) 02 429 0354 - 7


  • หัวหน้าแผนกคลังสินค้าสำเร็จรูป

    in: Rayong Start date: 03.05.2024
    รายละเอียดงาน ตรวจสอบการรับ - จ่ายสินค้าสำเร็จรูป ตรวจสอบการเก็บ การดูแลรักษา และการเคลื่อนย้ายสินค้าสำเร็จรูป ตรวจสอบพนักงานในการโหลดสินค้าเข้าตู้บรรจุสินค้าและจัดเก็บเอกสารในการส่งมอบสินค้า ประชุมมอบหมายงานผู้ใต้บังคับบัญชา จัดทำและตรวจสอบเอกสารในการรับ-จ่ายสินค้าสำเร็จรูป และเอกสารศุลกากรในการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า ตรวจสอบการโหลดสินค้าเข้าตู้บรรจุสินค้า ตรวจนับสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน ปฏิบัตืงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • เจ้าหน้าที่ขายออนไลน์

    in: Nakhon Pathom Start date: 01.05.2024
    รายละเอียดงาน-ร่วมวางแผนและควบคุมกลยุทธ์การขายสินค้าขายออนไลน์ของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย-อัปเดตและวิเคราะห์ราคา และสินค้าคู่แข่งที่มีในตลาดทุกไตรมาส-ร่วมจัดทำโครงสร้างราคาและแผนการขายรายปี รายไตรมาส ของสินค้าขายออนไลน์-ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกบริษัทเพื่อสนับสนุนยอดขายและกำไรให้เป็นไปตามเป้าหมาย-ร่วมประสานงานการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าออนไลน์-รับผิดชอบยอดขายและกำไรในการขายออนไลน์เป็นไปตามเป้าหมาย-ร่วมจัดทำการสร้างแบรนด์สินค้าที่จำเป็นสำหรับสินค้าขายออนไลน์-สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนพร้อมรายงานผล-ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย และปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง