Skip to main content

Total
Packaging
Solution

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร

(+66) 02 429 0354 - 7

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในการผลิตและบรรจุภัณฑ์พลาสติกในประเทศไทย

สารจากประธาน

ปีที่ผ่านมานับเป็นปีที่ท้าทายยิ่งต่อภาคอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคมโลก ห่วงโซ่อุปทาน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบรุนแรงและยืดเยื้อ คณะกรรมการจึงร่วมพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ตลอดจนติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ต่าง ๆ ไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ในปี 2565 ด้วยปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมได้ส่งผลทั้งทางบวกและทางลบต่อบริษัท อาทิ ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ วิกฤตขาดแคลนเรือขนส่งที่ส่งผลกระทบต่อการขนส่งสินค้าของบริษัท ราคาค่าขนส่งที่ปรับเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีแรก อย่างไรก็ตาม การอ่อนค่าของอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงครึ่งปีหลังนับเป็นผลดีต่อบริษัท ทำให้โดยรวมมีผลประกอบการที่ดีกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยภายนอก บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงกระบวนการทํางานให้มีประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความแข็งแกร่งจากภายในองค์กร อีกทั้งยังปรับกลยุทธ์ให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลาย

บริษัทเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ครบวงจร ทั้งบรรจุภัณฑ์พลาสติกและบรรจุภัณฑ์กระดาษที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงพัฒนาบุคลากรในองค์กร และชุมชนรอบข้างอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ดังจะเห็นได้จากการนำหลักคิดด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้ในกระบวนการผลิต ตลอดจนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

อีกหนึ่งช่องทางที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัท คือ โครงการ “วน” ที่ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับพลาสติกสะอาดที่ผ่านการใช้งานแล้วมารีไซเคิลและนำพลาสติกเหล่านั้นกลับมาใช้ใหม่ แม้ในปีที่ผ่านมาโครงการมีการชะลอตัวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ยังคงได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภค ทั้งการรับเศษพลาสติกจากทางไปรษณีย์และจากจุดรับต่าง ๆ ของโครงการ ซึ่งในปัจจุบันมีมากกว่า 400 จุด ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด

ปีนี้ถือเป็นปีที่น่าภูมิใจอย่างยิ่งที่บริษัทได้รับรางวัล SET Awards 2022 กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ประเภท Rising Star Sustainability Awards จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน ประจำปี 2565 (The Prime Minister’s Industry Award 2022) จัดโดย กระทรวงอุตสาหกรรม บริษัทเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริษัทเพื่อการปรับตัวที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จะทำให้บริษัทสามารถรับมือกับความท้าทายจากปัจจัยต่าง ๆ และก้าวสู่เป้าหมายอย่างมั่นคงและยั่งยืน

บริษัทใคร่ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ที่ให้ความเชื่อมั่นและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสนับสนุนอย่างเต็มที่ ทุกคนมีส่วนช่วยทำให้ธุรกิจของบริษัทก้าวผ่านวิกฤตและเดินไปข้างหน้า เพื่อรองรับแนวโน้มของอุตสาหกรรมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทพร้อมมุ่งมั่นยกระดับการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อนำพาองค์กรให้เติบโตและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืนต่อไป

                                                                                                                              บรรจง จิตต์แจ้ง

ประธานกรรมการ บมจ. ทีพีบีไอ

                                                                                                                                                             

คณะกรรมการบริษัท

นายบรรจง จิตต์แจ้ง

นายบรรจง
จิตต์แจ้ง

ประธานกรรมการ  / 
กรรมการอิสระ

นายธันวา เลาหศิริวงศ์

นายธันวา
เลาหศิริวงศ์

กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา

นายกฤษณ์
พันธ์รัตนมาลา

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

นายปฏิภาณ
สุคนธมาน

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
ประธานกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล

นายสมศักดิ์
บริสุทธนะกุล

กรรมการ /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล /
ประธานกรรมการบริหาร

นางสาวชมัยพร เอื้อไพโรจน์กิจ

นางสาวชมัยพร
เอื้อไพโรจน์กิจ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /
กรรมการบริหาร /
กรรมการ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายวิชัย บริสุทธนะกุล

นายวิชัย
บริสุทธนะกุล

กรรมการ

นายกมล บริสุทธนะกุล

นายกมล
บริสุทธนะกุล

กรรมการ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

นายศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล

นายศักดิ์สิทธิ์
บริสุทธนะกุล

กรรมการ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

นายสิทธิชัย บริสุทธนะกุล

นายสิทธิชัย
บริสุทธนะกุล

กรรมการ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Consumables)

เลขานุการบริษัท

นางสาวดวงพร วงษ์ทัพ
คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม
 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS) รุ่นที่ 30 ปี 2557 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 63 ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 10 ปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Advances for Corporate Secretaries (ACS) รุ่นที่ 1 ปี 2560 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • หลักสูตร S01-S03 : ชุดหลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Corporate Sustainability Strategy) รุ่นที่ 3/2563 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร S04 : การวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Sustainability Risk and Materiality Analysis)
  รุ่นที่ 2/2563 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร S05 : การประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความยั่งยืน (Sustainability Evaluation & Data Management)
  รุ่นที่ 2/2563 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร EC01 : Sustainable Supply Chain Management รุ่นที่ 1 /2563 (สำหรับบจ.ในกลุ่ม AGRO / RESOURC / INDUS / CONSUMP) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)
 • 2557 – ปัจจุบัน : เลขานุการบริษัท / ตัวแทนฝ่ายบริหาร บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
 • 2556 – ปัจจุบัน : หัวหน้าหน่วยงานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)