Skip to main content

Total
Packaging
Solution

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร

(+66) 02 429 0354 - 7

 • ก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัดทองเทียนพลาสติก

  ผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติกรีไซเคิลสำหรับโรงงานถุงพลาสติกในประเทศไทย

 • ก่อตั้ง บริษัท ทองสินเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

  ผู้ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติกเพื่อการส่งออก

 • ก่อตั้ง บริษัท อุตสาหกรรมถุงพลาสติกไทย จำกัด

  บริษัท TPBI (เดิมชื่อ บริษัท อุตสาหกรรมถุงพลาสติกไทย จำกัด ) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2530 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่นๆ
 • ก่อตั้ง Multi-layers blown film และ T.A.K

  ด้วยโอกาสทางธุรกิจในบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในกลุ่มผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ของไทยที่ต้องการ ส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น และประเทศอื่น ๆ บริษัท T.A.K packaging จึงถูกจัดตั้งขึ้น โดยเป็นหุ้นส่วนกับ บริษัท คานาโอกะ จำกัด และ กลุ่ม บริษัท A.P.S. (รวมถึง บริษัท เอ. พี. เอส. จำกัด และ บริษัท เอเชียแพคเกจจิ้งเซ็นเตอร์ จำกัด )
 • ร่วมก่อตั้ง บริษัท Minima Thailand

  กลุ่มบริษัท ยังได้เล็งเห็นถึงแนวโน้มของตลาดในอนาคตทีการใช้บรรจุภัณฑ์ พลาสติกซึงสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม กำลังได้รับความนิยมมากขึนตามลำดับ จึงได้ลงทุนใน บริษัท มินิมา เทคโนโลยี จำกัด (”Minima Tech”) ซึงเป็นบริษัทในประเทศใต้หวัน ที่ประกอบธุรกิจผลิตเม็ดพลาสติก ชีวภาพ(Bioplastic)

  ร่วมก่อตั้ง บริษัท TMP Packaging

  นอกจากนีบริษัทได้ร่วมกับ บริษัท พี.พี. แพ็คเกจจิง จำกัด ซึงเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกบรรจุอาหารจัดตั้ง บริษัท ทีเอ็มพี แพ็คเกจจิง จำกัด (”TMP”) เพือประกอบกิจการผลิต และจำหน่ายถ้วยกระดาษ

 • เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 300.00 ล้านบาท เป็น 400.00 ล้านบาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก

  ร่วมก่อตั้ง บริษัท TGRT จำกัด ผู้ผลิตเม็ดพลาสติกจากขยะพลาสติกสำหรับผู้บริโภคที่ผ่านกระบวนการ รีไซเคิลโดยมี นายสมชัย บริสุทธนะกุล และ Mr.Carsten Paeslack

  ปรับเปลี่ยนเป็น บริษัท มหาชนและเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)

 • เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  เปิดทำการ ซื้อขายวันแรก วันที่ 24 มีนาคม 2559
 • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ทีพีบีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“TPBI Inter”)

  เพื่อประกอบกิจการถือหุ้นหรือลงทุนในประเทศและต่างประเทศ

  ซื้อหุ้นบริษัท ไทยเยอรมันรีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด (“TGRT”) คิดเป็นร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนของ TGRT และ ในเดือนกรกฏาคม 2019 บริษัท ทีพีบีไอได้รับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ไทยเยอรมันรีไซเคิลเทคโนโลยี จำกัด

  ติดตั้งเครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์หรือเครื่อง Digital Printing ซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบ Print on Demand

  บริษัท ทีพีบีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“TPBI Inter”) ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับ Myanmar Star Group Company Limited และบริษัท โซลูชั่น ครีเอชั่น จำกัด มีชื่อว่า TPBI & Myanmar Star Company Limited (“TPBIMS”)  เพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก สำหรับขายในประเทศพม่าและเพื่อส่งออก

 • บริษัท ทีพีบีไออินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซื้อหุ้นสามัญ

  บริษัท ทีพีบีไออินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ Intelipac Paper Manufacturing Ltd (“ IPM”) และ Intelipac Limited (“ ITP”) (“IPM” เปลี่ยนชื่อเป็น TPBI UK, “ITP” เปลี่ยนชื่อเป็น TPBI Paper และ “ITPA” เปลี่ยนชื่อเป็น TPBI Australia)

  เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 400.00 ล้านบาทเป็น 416.8799 ล้านบาท

  บริษัท ทีพีบีไออินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 300 ล้านบาทเป็น 400 ล้านบาท

ประวัติความเป็นมาของบริษัท

กิจการของกลุ่มบริษัทเริ่มต้นจากครอบครัวบริสุทธนะกุล ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านการผลิตถุงพลาสติกและการรีไซเคิลเศษ พลาสติก ได้ดำเนินธุรกิจการนำเข้าเศษถุงพลาสติกมาหลอมทำเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลแล้ว ขายให้แก่โรงงานผลิตถุงพลาสติกในประเทศไทย

โดยสร้างโรงงานขนาดเล็กบนพื้นที่เช่าย่านสามพราน ต่อมาในปี 2526 ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการผลิตถุงพลาสติกเพื่อการส่งออก จึงได้จัดตั้ง บริษัท ทองสินเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และสร้างโรงงานบนพื้นที่เช่าย่านพระราม 3 ซึ่งโรงงานขณะนั้นมีกำลังการผลิตถุงพลาสติกเริ่มต้นประมาณ 200 ตันต่อเดือน โดยในช่วงแรกเป็นการผลิตเพื่อส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์และประเทศในแถบตะวัน ออกกลางเป็นส่วนใหญ่ และได้ขยายกำลังการผลิตเป็น 500 ตันต่อเดือนในเวลาต่อมา

(“บริษัท” หรือ “TPBI”) (เดิมชื่อ บริษัท อุตสาหกรรมถุงพลาสติคไทย จำกัด)
จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2530 มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบ ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกและบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่นๆ

จากการเล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจในตลาดบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนเพื่อสินค้าบริโภคและอุปโภค เพื่อตอบสนองตลาดลูกค้าที่มีโรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูปในประเทศไทยเพื่อส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ จึงได้ร่วมกับ บริษัท คานาโอกะ จำกัด และกลุ่มบริษัท เอ.พี.เอส. จำกัด (ประกอบด้วย บริษัท เอ.พี.เอส. จำกัด และบริษัท เอเชีย แพ็คเกจจิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด) จัดตั้ง บริษัท ทีเอเค แพ็คเกจจิ้ง จำกัด (“TAK”) ขึ้น

กลุ่มบริษัทยังได้เล็งเห็นถึงแนวโน้มของตลาดในอนาคตที่การใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกซึ่งสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นตามลำดับ จึงได้ลงทุนในบริษัท มินิมา เทคโนโลยี จำกัด (“Minima Tech”) ซึ่งเป็นบริษัทในประเทศไต้หวันที่ประกอบธุรกิจผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) เพื่อเป็นการเตรียมการไว้สำหรับธุรกิจผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ, การวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพในประเทศไทย

นอกจากนี้บริษัทได้ร่วมกับ บริษัท พี.พี. แพ็คเกจจิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกบรรจุอาหาร ได้จัดตั้งบริษัท ทีเอ็มพี แพ็คเก็จจิ้ง จำกัด (“TMP”) เพื่อประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายถ้วยกระดาษและเมื่อเมษายน 2558 ได้จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ไทยเยอรมันรีไซเคิลเทคโนโลยี จำกัด (“TGRT”) เพื่อประกอบธุรกิจผลิตเม็ดพลาสติกจากเศษพลาสติก (Post-Consumer Plastic Scrap) โดยผ่านกระบวนการทำความสะอาดและรีไซเคิล

เมื่อปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทมองเห็นโอกาสปักธงขยายฐานการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกไปยังภูมิภาคอาเซียน ด้วยการเข้าจัดตั้ง TPBI & Myanmar Star Company Limited (“TPBIMS”) กับพันธมิตรอย่าง โซลูชั่น ครีเอชั่น บริษัทในเครือ PTTGC และ Myanmar Star Group ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกในเมียนมา เพื่อลงทุนในโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกในเมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา โดย TPBI ได้ใช้องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในการผลิตเข้าไปปรับกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ เพื่อผลิตสินค้าป้อนความต้องการบรรจุภัณฑ์พลาสติกในประเทศเมียนมาและในอนาคตจะใช้เป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกไปภูมิภาคอื่นๆทั่วโลกอีกด้วย

ในปี 2561 บริษัทมีความต้องการในการขยายธุรกิจไปยังผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ประเภทกระดาษ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และศึกษา พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของบริษัทที่จะวางจำหน่ายในประเทศไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัท อีกทั้งเพื่อขยายตลาดผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติกของกลุ่มบริษัทไปยังทวีปยุโรป และออสเตรเลีย บริษัทจึงได้มติอนุมัติในหลักการให้บริษัท ทีพีบีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของกลุ่ม Intelipac ประเทศอังกฤษ

pop up AGM 2024

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 กด

Invitation for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders click